ประกาศล่าสุด

ประเภทการแข่งขัน

 • ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ค่าสมัคร 600 บาท (ได้รับเสื้อวิ่ง และเหรียญ)
 • มินิมาราธอน 10.5 กม. ค่าสมัคร 450 บาท (ได้รับเสื้อวิ่ง และเหรียญ)
 • ฟันรัน 4 กม. ค่าสมัคร 300 บาท (ได้รับเสื้อวิ่ง และเหรียญ)
 • นักเรียน/นักศึกษา สมัคร ฟันรัน ค่าสมัคร 100 บาท (ได้รับเหรียญ ไม่ได้รับเสื้อวิ่ง)
 • ครอบครัว สมัคร ฟันรัน ค่าสมัคร 300 บาท (ไม่เกินครอบครัวละ 3 ท่าน) จำนวนที่เกินเพิ่มท่านละ 100 บาท (ได้รับเหรียญ ไม่ได้รับเสื้อวิ่ง) 
 • **หากประเภท นักเรียน/นักศึกษา/ครอบครัว ที่ต้องการเสื้อวิ่งสามารถสมัครได้ตามประเภทที่ได้รับเสื้อวิ่ง

Type of race

 • Half Marathon 21.1 km - Application fee: 600 Baht/person (shirt and medal included)
 • Mini Marathon 10.5 km - Application fee: 450 Baht/person (shirt and medal included)
 • Fun Run 4 km:
  • Public - Application fee: 300 Baht/person (shirt and medal included)
  • Student - Application fee: 100 Baht/person (only medal included)
  • Family - Application fee: 300 Baht/family (only medal included)

 Remark: Family Application includes up to 3 persons per one family; extra family members will be charged 100 Baht/person (only medal included)

**If students and families applying would like to have the shirt, they must pay the public rates for each competition they join: Half Marathon, Mini Marathon, or Fun Run.

1. เลขที่บัญชี ในการโอนเงิน 565-464795-3 มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

How to pay: Bank transfer to this account Account Number: 565-464795-3 Account Name: Prince of Songkla University Foundation Bank Name: The Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB), PSU Hat Yai branch

2. ระบบยืนยันการสมัครตามลำดับการส่งหลักฐานการชำระเงิน

The successful online application will be confirmed by the system once the pay-in slip has been also uploaded.

3. ระบบสมัครจะปิดเมื่อครบจำนวนผู้สมัครในแต่ละประเภท

The online application system will be closed when the maximum number of applicants for each type of competition is reached.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

รูปแบบเสื้อชนิดต่างๆ

Image
Image
Image
Image
Image

ไม่สามารถขอเปลี่ยนไซส์เสื้อหลังจากยืนยันการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
วันรับเสื้อ คือ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น. , วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น. และ เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 20.00 น.
สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
Shirts type
 • The size of shirt cannot be changed after the application has been confirmed.
 • Applicant can receive the shirt on the following dates:

1) Thursday, March 7, 2019, from 10.00 am – 6.00 pm,

2) Friday, March 8, 2019 from 10.00 am – 6.00 pm

3) Saturday, March 9, 2019 from 10.00 am – 8.00 pm.

The place will be informed soon.

เงื่อนไขและการชำระเงิน / Conditions and payment process

Image
1. กรุณาชำระเงินค่าสมัครพร้อม Upload หลักฐานการชำระเงินภายใน 3 วันนับจากวันสมัคร
2. สามารถตรวจสอบสถานะได้ หลังจาก Upload หลักฐานการชำระเงินแล้ว 3 วัน
 • After the application fee is paid, please add applicant’s name and applicant’s number on the pay-in slip and upload it on the system within three (3) days from the application date.

 • Applicant can check the status of the application three (3) days after the pay-in slip has been uploaded.
วิ่งการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสาธารณประโยชน์  รายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรุณา Upload เฉพาะรูปหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น / Please upload only the pay-in slip picture

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

สมัครลงทะเบียน / ชำระเงิน / ตรวจสอบสถานะ / จำนวนผู้สมัคร Real Time Online registration/Payment Confirmation/Application Status/ Current registration data

Image
Image
Image
Image

เหรียญรางวัล / Medal

Image
Image

QR Code

PSU HatYai Nature Run

Image

ผู้สนับสนุน / Sponsors

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครประเภทฮาล์ฟมาราธอน มินิมาราธอน จะได้รับหมายเลขวิ่งพร้อมชิพ จับเวลา
2. หากนักวิ่งทำการสมัครแล้ว ต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด (ภายใน 3 วันหลังจากวันสมัครพร้อม Upload หลักฐานการโอนเงิน)
3. ไม่เปิดรับสมัครวิ่งทุกประเภท ทุกระยะทางในเช้าวันแข่งขัน
4. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในทุกกรณี และไม่สามารถวิ่งแทนกันได้
5. ผู้สมัครที่สมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
6. การนับรุ่น/อายุ นับปี ค.ศ.เป็นหลัก

Remarks:

 1. The applicants for Half Marathon and Mini Marathon will receive BIB numbers with timer chip.
 2. The payment and uploading of the pay-in slip on the system must be done within three (3) days after the online registration.
 3. Walk-in applications are not allowed on the competition day.
 4. The organizer reserves its right to not refund any application fee and to not allow other person to compete instead of the applicant.
 5. Registered applicant cannot change the application details after successful online submission.
 6. Age group considers the western year of birth (in the online registration form)